Song Library‎ > ‎

Frere Jacques, Are You Sleeping (around the world)

Chances are you know this tune very well, no matter where you grew up; it is sung the world over.
Just in case, I have included a recording of the original French. The lyrics below are several versions from around the world.
Still more versions!

French
Frère Jacques, Frère Jacques
Dormez vous? Dormez vous?
Sonnes les matines, sonnez les matines,
Ding dang dong, ding, dang, dong.

English
Are you sleeping, are you sleeping,
Brother John? Brother John?
Morning bells are ringing, morning bells are ringing,
Ding dang dong, ding, dang, dong.

Spanish
Martinillo, Martinillo,
¿Donde estás? ¿Donde estás?
Suenan las campanas, Suenan las campanas,
Ding dang dong, ding dang dong.

Mandarin
两只老虎,两只老虎 Liǎng zhī lǎohǔ, liǎng zhī lǎohǔ
跑得快,跑得快, pǎo de kuài, pǎo de kuài,
一只没有耳朵,yī zhǐ méiyǒu ěrduo,
一只没有尾巴,yī zhǐ méiyǒu wěiba,
真奇怪, 真奇怪!zhēn qíguài, zhēn qíguài!

German
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
Schläfst du noch? Schläfst du noch? 
Hörst du nicht die Glocken, hörst du nicht die Glocken? 
Ding dang dong, ding dang dong.

Italian
Fra Martino, campanaro,
Dormi tu? Dormi tu?
Suona le campane, Suona le campane!
Din dan don, din dan don.

Swedish
Broder Jakob, broder Jakob,
sover du? Sover du?
Hör du inte klockan? Hör du inte klockan?
Ding ding dong, ding ding dongArmenian (link)
(Brother Jacob, wake up! Go ring the bell!)
Յակոբ եղբայր,               Hagop yeghpayr, 
Յակոբ եղբայր                Hagop yeghpayr
Արթնցիր,                          Artntsir, 
Արթնցիր                           Artntsir, 
Ելիր զանգակը զարկ,  Yelir zankagy zarg, 
ելիր զանգակը զարկ   Yelir zankagy zarg, 
Տին տան տօն,                Ding dang dong, 
Տին տան տօն                 Ding dang dong, 


Australian...?
Barramundi, barramundi,
Cockatoo, Cockatoo,
Cuddly koala, cuddly koala,
Kangaroo. Kangaroo.


Two tigers, two tigers,
Running fast, running fast,
One has no ears,
One has no tail,
Very strange! Very strange!